گروه ماه بانو
گلرخ. سحر محمدی مجید درخشانی و گروه ماه بانو