پرگار: زن در اسلام و یهودیت
از مقایسه ی جایگاه زن در دین یهود و اسلام چه می فهمیم؟ شباهت های این دو دین آنجا که در مورد زن حرف می زنند ناشی از چیست؟