ترانه‌هایی برای جاودانگی ندا آقاسلطان
شبنامه با سفری به جهان موسیقی یادی کرده است از ندا آقاسلطان. ترانه‌سرایان و خوانندگان اروپا، آمریکا، و البته ایران نام ندا را در ترانه‌هایشان جاودان ساختند.ت.