زنجیر را پاره کن
یک ترانه انگلیسی و رقص زیبای فمینیستی - دیگر نمی ترسم از میان در می گذرم راه می روم، می رقصم، بر می خیزم راه می روم، می رقصم، بر می خیزم می توانم جهانی را ببینم که در آن همه زندگی می کنیم امن و آزاد از فشار می رقصم زیرا عاشقم می رقصم زیرا امید دارم می رقصم زیرا دیگر بس است ...... می رقصم تا زیر و رو کنم وقتش رسیده زنجیر پاره کنیم، آری زنجیر