کودکان چگونه واکنش نشان می دهند به موضوع خشونت علیه زنان
زمانی که شما یک از پسر بخواهید که به یک دختر که در مقابل او ایستاده با کف دست بزند چه اتفاقی می افتد؟ در اینجا کودکان چگونه واکنش نشان می دهند به موضوع خشونت علیه زنان