برنامه ای از علیه تبعیض، سازمان دفاع از حقوق زن در ایران
مهین علیپور، کانال جدید - ۲۶ اکتبر ۲۰۱۳