نابرابری و تبعیض؛ زنان ایرانی در هفت نما
در این ویدیو - انیمیشن، برخی از زوایای نابرابری و تبعیض علیه زنان در ایران مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه تبعیض و نابرابری جنبه‌ها و زوایای متعدد دیگری دارد.