درود به شیرزنان ایران پیشتازان مبارزات آزادی خواهانه مردم . پیروزی از آن ماست.
تقدیم به تمام شیر زنان دلیر و با غیرت ایرانی ♀ = ♂