چرا زنان ایرانی قاچاق می شوند؟
به نظر شما چرا زنان گروه اصلی قاچاق به کشورهای عربی هستند؟ اصلا چه شرایطی باعث میشود که بعضی زنان برای خروج از کشور راه سخت قاچاق را انتخاب کنند؟ نقش دولت در کنترل قاچاق زنان و قاچاق انسان چیست؟