کلیپی کوتاه از سازمان عفو بین الملل درباره بردگی جنسی
در این کلیپ ضمن اشاره به آمار ۵۰۰ هزار زن که سالانه در تجارت سکس به فروش می رسند گفته می شود که باید علیه بردگی مبارزه ای جدیدی را سازمان داد.