آزادی بیان و شاهین نجفی
حمایت ماریا رشیدی- فعال حقوق زنان- از آزادی بیان و شاهین نجفی