وضعیت زنان و مساله حجاب در ایران
گفتگو با ناهید حسینی در رابطه با فصل تابستان و بحث حجاب , نمایش فیلم کوتاهی از مهناز محمدی که اخیرا برای گذراندن ۵ سال محکومیت به زندان رفته است. نمایش ویدئو آبجیز در مورد جام حهانی و گفتگو در رابطه با حق ورود زنان به ورزشگاه ها.