سمیناری بمناسبت ٢٥ نوامبرروز جهانی محو خشونت علیه زنان
با همکاری ۴ تشکل زنان: ۱- انجمن حق زنان ۲- کمیته دفاع از حقوق زنان ۳- جمعیت زنان ایران برای آزادی ۴- زن آزاد