شهرزاد پورعبدالله درباره آزار جنسی کودکان توسط ناظم یک مدرسه
گزارش خوب و جامع نگین شیرآقایی درباره اظهار نظر دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ایران و توضیحات شهرزاد پورعبدالله در برنامه ۶۰ دقیقه