Skriv ut

STADGAR FÖR FÖRENINGEN KVINNORS RÄTT

 

Målsättning: Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors Rätt motarbeta kulturellt och sexuellt förtryck av kvinnor och ungdomar, speciellt bland invandrare. Föreningen skall också samla och sprida information om de kulturella, sociala, politiska och ekonomiska mekanismer som orsakar detta förtryck.

Medlemskap. Kvinnors Rätt är en religöst och partipolitisk obunden organisation som är öppen för alla som stöder föreningens målsättning, och delar de värderingar och den syn på kvinnoförtryckets mekanismer och kvinnors och ungdomars rättigheter, som uttrycks i föreningens programförklaring.

Organisation. Kvinnors Rätt är baserat på frivilligt arbete, men i den mån finansiering kan  föreningen besluta om att anställa personer för att de på hel eller deltid skall kunna ägna sig åt arbete i enlighet med föreningens målsättning. Medlemsmötet är högsta beslutande organ i Kvinnors Rätt och väljer styrelsen. Den löpande verksamheten leds av en  ledningsgrupp bestående av personer anställda av föreningen. Styrelsen delegerar normalt beslutanderätt gällande den av personer anställda av föreningen. Styrelsen delegerar normalt beslutanderätt gällande den löpande verksamheten till ledningsgruppen som ansvarar inför styrelsen.

Medlemsmötet. Ordinarie medlemsmöte, eller årsmöte, hålles varje år i februari eller mars. Extra medlemsmöte kan kallas efter beslut i styrelsen, eller om 1/3 av medlemmarna så kräver.

 1. Kallelse med dagordning skall utgå till föreningens medlemmar minst 14 dagar före medlemsmöte.
 2. Alla medlemmar har motionsrätt, och styrelsen skall i god tid före medlemsmöte informera om formerna för motionsförfarandet.
 3. Årsmötet kan bestämma om stadgeändring.
 4. Beslut vid medlemsmötet tas med enkel majoritet.
 5. För beslut om ändring av villkoren för medlemskap krävs 2/3 majoritet.
 6. För beslut om ändring av programförklaringen krävs ett enhälligt beslut i styrelsen samt ett beslut med 2/3 majoritet av medlemsmötet.
 7. Årsmötet kallas av styrelsemötet .
 8. Årsmötet väljer föreningens styrelse efter förslag av valberedningen.
 9. Årsmötet väljer en valberedning bestående av tre personer, samt två revisorer.
 10. Årsmötet tar ställning till verksamhetsberättelsen, ekonomisk rapport och revisorensberättelse, samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Årsmötet bestämmer om medlemsavgiftens storlek.

Valberedningen. Utarbetar ett förslag till styrelse, valberedning och revisorer. Valberedningen har rätt att förslå egna medlemmar till förtroendeposter. Förslaget till styrelse bör förankras bland föreningens anställda.

Styrelsen. Är mellan medlemsmötena beslutande organ i Kvinnors Rätt, och ansvarar tillsammans med ledningsgruppen för den löpande verksamheten.

 1. Ordförande väljs på två års mandatperioder. Exempelvis jämna år.
 2. Kassör väljs på två års mandatperioder. Exempelvis udda år.
 3. Resterade medlemmar i styrelsen väljs på ett års mandatperiod.
 4. Styrelsen består av tre, fem eller sju medlemmar varav en ordförande, en ekonomiansvarig och en informationsansvarig.
 5. Mandatperioden är ett år men kan förlängas.
 6. Kvinnor skall utgöra en majoritet i föreningens styrelse.
 7. Ledningsgruppens medlemmar adjungeras utan rösträtt till styrelsens möten.
 8. Styrelsen beslutar om de anställdas löner och andra anställningsvillkor efter sedvanligt förhandling.
 9. Styrelsen antar medlemmar i föreningen och beviljar utträde.
 10. Föreningens styrelse bör skriva en rapport och sammanfatta föreningens verksamheter i förgående kvartal. Rapporten bör vara mer omfattande och beskriva vad föreningen har gjort. Rapporten bör skickas till medlemmarna. Kvartals rapporter blir ett underlag för det kommande året verksamhetsberättelse som ska presenteras i årsmötet.

Ledningsgruppen. Ansvarar för den löpande verksamheten och rapporterar regelbundet om denna till styrelsen. Tillsammans med styrelsen är den ansvarig för att utforma strategier för arbetet.

Socialt arbete. Aktivt socialt arbete är central del av föreningens verksamhet. Allt socialt arbete i föreningens regi skall ske i programförklaringens anda och med den största respekt för de enskilda kvinnornas och ungdomarnas integritet och säkerhet. De anställda och frivilliga är engagerad i sådan verksamhet ålägges samma tystnadsplikt som gäller för offentliga anställda socialarbetare.

Informationsverksamhet. Kvinnors Rätts informationsverksamhet och speciellt radioprogrammet ”Kvinnors Rätt”, har som uppgift att sprida kunskap om föreningens syn på frågor rörande förtryck och exploatering av kvinnor och ungdomar, samt informera om föreningens sociala verksamhet. En viktig del i detta arbete är att organisera och stödja sådana kulturella aktiviteter som på ett konstnärligt sätt fokuserar på problem som föreningen arbetar med.

Uteslutning av medlem. Kan ske efter rekommendation av styrelsen och efter beslut med 2/3 majoritet av medlemsmötet.

Kvinnors Rätt kan upplösas. Efter ett enhäligt beslut i styrelsen och efter beslut med 2/3 majoritet av medlemsmötet.