هیئت مدیره

 اگر زن و یا دختری را میشناسید که از طرف خانواده مورد خش.نت و تهدید قرار می گیرد و یا در مناسباتی ستمگرانه و تحقیرآمیز به سر می برد به او بگویید که سکوت و اطاعت چاره کار نیست ، اگر احتیاج به کمک و همفکری  دارد با ما تماس بگیرید و مطمئن باشید که اطلاعات شما نزد ما محفوظ میماند.

اعضای هیئت مدیره انجمن حق زنان-سال ۲٠١٤

ماریا رشیدی، دبیر انجمن rashidi.mariya@gmail.com
شهین پویا، عضو هیئت مدیره و مدیا shahin_pooya@hotmail.com
آژین امین، عضو هیئت مدیره azhinamin@hotmail.com
مهشید صبا، عضو هیئت مدیره mahshid-saba@hotmail.com
آذر آذری ثابت، عضو هیئت مدیره azar67@yahoo.com
مریم رشیدی، عضو هیئت مدیره maryam@rashidi.se
   
شماره ثبت انجمن٣٦٦٧-٨٠٢٤١١
شماره حساب بانک٢-٢٩٦٩٠١
تلفن تماس با کشیک٠٠٤٦٧٠٤٠٢٥٥٣١
تلفن تماس با کشیک٠٠٤٦٧٣٧٢٨٦٨٩٣
تلفن تماس با دفتر انجمن ٠٠٤٦٨٧٥٢٦٦٣٦
آدرس دفتر انجمن Inedalsgatan 11, 112 33 Stockholm