مرامنامه‌ انجمن

این سند حاوی بینش و سمتگیری انجمن حق زنان است.

ا نجمن حق زنان معتقد است که تعلقات فرهنگی و قومی عامل تعیین کننده در رشد همه جانبه انسانها نیست و هر انسانی میتواند در ارزشهای خود تجدید نظر کند, جذب الگوهای رفتاری جدید شود, و نسبت به گروه های تازه و احساس سنخیت و همبستگی پیدا کند. شرط اولیه چنین چیزی آزاد شدن از تحمیلات و فشارهای فرهنگی و مذهبی است. زنان و جوانان در خانواده های مهاجر بطور ویژه در معرض این فشارها هستند.

هدف انجمن حق زنان حمایت از تلاش زنان و جوانان برای شکل دادن به زندگی خود است. این تلاش بدون تردید گامی در ایجاد جامعه ای مبتنی بر همبستگی هر چه بیشتر و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی برای شهروندان است. انجمن حق زنان همزمان هم برای حمایت فعال از یکایک زنان و جوانان و هم برای ارتقای آگاهی آنان فعالیت میکند.

انجمن حق زنان به حقوق جهانشمول بشر و برابری در این حقوق مستقل از جنسیت, طبقه, مذهب, ایدئولوژی سیاسی, وسوابق قومی و فرهنگی متعهد است.

انجمن حق زنان معتقد است که هرگز نمیتوان بدلیل تعلقات قومی یا سنن مذهبی و فرهنگی حاکم بر خانواده یا فضای پیرامون آن آزادی را محدود کرد یا حقوق قانونی و عرفی کسی را کاهش داد.

به همین جهت انجمن حق زنان معتقد است که هر زنی حق دارد آزادانه در مورد جنسیت خود تصمیم بگیرد, آزادانه جفت انتخاب کند, و آزادانه ازدواج کند یا زندگی مشترک خود را به ثبت برساند. این بدان معنی است که انجمن حق زنان فعالانه با سنن تبعیض آمیز و تحقیر کننده چون ازدواج اجباری و قراردادی, اخته زنان, و تجاوز در چهارچوب خانواده مبارزه میکند. انجمن حق زنان معتقد است که پیوند ازدواج هرگز نمیتواند مستمسکی برای محدود کردن حقوق و آزادیهای زنان باشد.

انجمن حق زنان ، حق و مسئولیت والدین را در پرورش کودکان خود به بهترین وجه برسمیت میشناسد. معهذا این بمعنای اعمال کنترل بیحد و حصر بر زندگی جوانان و یا مجبور کردن آنان بدنباله روی از معیارهای مذهبی و فرهنگی ای که جوانان تمایلی به پذیرفتن آنها ندارند نیست. بطور اخص والدین حق ندارند فرزندان خودرا بپوشید ن لباسهایی که مفهوم سمبلیک مذهبی یا فرهنگی دارد, وادار کنند و یا شعائر مذهبی از قبیل مراسم تکلیف را به آنها تحمیل کنند. والدین محق نیستند با اتکا به اعتقادات مذهبی یا فرهنگی خود آزادی فرزندانشان را طوری محدود کنند که بر انطباق آنها با جامعه سایه بیاندازد و آنرا دشوار کند. انجمن حق زنان معتفد است که این اصل بویژه در مورد آزادی جنسی دختران خارجی تبار و حق آنان به انتخاب آزادانه همسر صدق میکند.

انجمن حق زنان معتقد است که بحث و تبادل نظر, دادن اطلاعات واقعی و سانسور نشده, و تحقیقات آزاد در مورد مکانیزم هایی که به تبعیض نسبت به زنان و جوانان منجر میشود در مبارزه با این بیعدالتی ها نقش تعیین کننده دارد. این انجمن, حق آزادی مذهب و حفظ سنن قومی و فرهنگی را بمثابه یکی از حقوق بشر برسمیت میشناسد, در عین حال مجاز نمیداند که بسط اطلاعات و بحث بر سر مسئله تبعیض جنسی تحت لوای احترام به مذهب و فرهنگ و حفظ آن محدود شود.

انجمن حق زنان بوجود مکانیزم های تبعیض آمیز اجتماعی, اقتصادی و سیاسی که اقلیت های قومی و مذهبی را از جامعه جدا میکند و در حاشیه قرار میدهد واقف است. این انجمن در عین آن که از مبارزه بر علیه تبعیض, فشار و نژادپرستی با تمام وجود دفاع میکند و هرگز نمی پذیرد که استناد به تبعیضات سیاسی, اقتصادی و اجتماعی به ابزاری برای توجیه یا سرپوش گذاشتن بر تبعض و فشار جنسی تبد

شود ..

انجمن حق زنان فعالیت خود را بخشی از یک مبارزه‌ جهانی علیه‌ تبعیض،استثمار و ستم در اشکال گونا گون آن محسوب می کند

وضعیت زنان خارجی در جامعه‌ سوئد نمودی آشکار هم از تبعیض قومی مبتلا به‌ همه‌ مهاجرین ، هم استثمار طبقات مزدبگیر جامعه‌ ، و هم ستم پدرسلارانه‌ نسبت به‌ زنان در سراسر جهان است. از این روست که‌ حق زنان"خود را هم بخشی از جنبش زنان در سوئد و در سطح جهان میداند" و هم جزیی از جنبش وسیعتری که‌ علیه‌ راسیسم و استثمار در کلیه‌ اشکال آن جریان دارد بشمار می آورد.