اساسنامه انجمن حق زنان

اهداف : انجمن حق زنان از کانال حمایت اجتماعی, شکل دادن به افکار عمومی, و وارد آوردن فشار به مقامات رسمی و نهادهای سیاسی علیه تبعیضات نسبت به زنان و کودکان بویژه در بین خارجی تباران مبارزه میکند.

این انجمن اطلاعات مربوط به مکانیزمهای فرهنگی, اجتماعی, سیاسی و اقتصادی را که زمینه های فشارهایی هستند, گرد میاورد و در سطح اجتماعی اشاعه میدهد.

عضویت: انجمن حق زنان از نظر سیاسی و مذهبی مستقل است و به روی هر کس که اهداف آن را بپذیرد و با ارزشهای آن و تفسیری که از مکانیزمهای تبعیض و نقض حقوق زنان و جوانان که در مرامنامه انجمن بیان شده موافق باشد, باز است.

سازمان: انجمن حق زنان مبتنی بر کار دواطلبانه است اما تا آنجاکه بودجه آن اجازه میدهد میتواند تصمیم بگیرد که کسانی را بصورت تمام وقت یا کمتر استخدام کند. در انجمن حق زنان مجمع عمومی بالاترین ارگان تصمیم گیرنده است و هیئت مدیره را انتخاب میکند. کارهای جاری این انجمن توسط گروه فعالین, شامل کسانی که در استخدام آن هستند انجام میشود. هیئت مدیره حق تصمیم گیری در امور جاری را بعهده فعالین میگذارد و این گروه به هیئت مدیره پاسخگو است.

مجمع عمومی: مجمع عمومی عادی یا جلسه سالانه هر ساله در ماه فوریه یا مارس برگزار میشود. جلسه فوق العاده میتواند به تصمیم هیئت مدیره یا خواست یک سوم اعضاء تشکیل شود.

_ فراخوان و دستور جلسه باید حداقل چهارده روز قبل از مجمع عمومی به آنان اطلاع داده شود.

_ همه اعضاء حق پیشنهاد دادن دارند و هیئت مدیره باید در فرصت کافی قبل از مجمع عمومی روند دادن پیشنهاد را به همه‌ اطلاع دهد.

_ تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت ساده ( نصف + یک ) گرفته میشود.

_ فراخوان مجمع عمومی توسط هیئت مدیره داده میشود.

_ مجمع عمومی میتواند اساسنامه را تغییر دهد.

_ تغییر شرایط عضویت تنها با اکثریت دوسوم اعضاء ممکن است.

_ برای تصمیم گیری در مورد تغییر دادن مرامنامه تصمیم همه اعضای هیئت مدیره باضافه اکثریت دوسوم شرکت کنندگان در مجمع عمومی لازم است.

_ مجمع عمومی, هیئت مدیره انجمن را به پیشنهاد کمیته انتخابات, انتخاب میکند.

_ مجمع عمومی, کمیته انتخابات ( سه نفر عضو و دو بازرس ) را انتخاب میکند.

_ مجمع عمومی در مورد گزارش کاری, گزارش مالی و گزارش بازرس اظهار نظر میکند و در مورد برائت هیئت مدیره از مسئولیت تصمیم میگیرد.

_ مجمع عمومی مبلغ حق عضویت را تعیین میکند.

کمیته انتخابات: لیست پیشنهادی اسامی اعضاء هیئت مدیره, کمیته انتخابات و بازرسان را آماده کرده و ارائه میدهد. کمیته انتخابات میتواند از بین اعضای خود نیز افرادی را برای احراز سمت های داوطلبانه پیشنهاد کند. پیشنهاد این کمیته در مورد اعضای هیئت مدیره باید مورد قبول کسانی که در استخدام انجمن هستند, باشد.

هیئت مدیره: ارگان تصمیم گیرنده انجمن حق زنان در فاصله دو مجمع عمومی است و همراه با گروه فعالین, مسئولیت امور جاری انجمن را دارد.

_ هیئت مدیره شامل سه, پنج یا هفت عضو متشکل از : دبیر و یک مسئول امور مالی و یک منشی است.

_ دوره کار هیئت مدیره یک سال است ولی میتواند تمدید شود.

_ اکثریت اعضای هیئت مدیره را زنان تشکیل میدهند. در برابر هر پنج عضو زن, یک عضو مرد میتواند جزو هیئت مدیره باشد.

_ اعضای گروه فعالین میتوانند بدون حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند.

_ میزان حقوق کارمندان و د یگر شرایط استخدامی بر مبنای توافقات جاری توسط هیئت مدیره تعیین میشود.

_ هیئت مدیره به انجمن عضو جدید میپذیرد یا با خروج اعضاء موافقت میکند.

گروه فعالین: مسئول کارهای جاری است و منظما به هیئت مدیره گزارش میدهد. این گروه در همکاری با هیئت مدیره در مورد استراتژی امور انجمن تصمیم میگیرد.

خدمات اجتماعی: محور فعالیت انجمن است. همه فعالیتهای اجتماعی انجمن باید بر اهداف آن منطبق باشد و در آن احترام به شخصیت و امنیت زنان و جوانانی که به این انجمن مراجعه میکنند اصل است. داوطلبین و کسانی که در استخدام انجمن هستند باندازه مسئولین و کارمندان خدمات اجتماعی

( سوسیال ) موظف به حفظ اسرار و اطلاعات مربوط به مراجعین اند.

فعالیت های اطلاعاتی: هدف فعالیتهای اطلاعاتی انجمن بویژه برنامه رادیویی آن ( رایو حق زن ), بسط دانش و آگاهی از زاویه دید انجمن در زمینه مسائل مربوط به تبعیض جنسی نسبت به زنان و جوانان است و در مورد فعالیتهای اجتماعی انجمن نیز به بیرون گزارش میدهد. یک بخش مهم این جنبه از کار انجمن, سازمان دادن و حمایت از فعالیتهای فرهنگی ای است که از کانال هنر بر مسایلی که موضوع کار انجمن است تمرکز دارد.

اخراج اعضاء: میتواند به توصیه هیئت مدیره و موافقت دوسوم اکثریت مجمع عمومی صورت بگیرد.

انحلال: انحلال انجمن حق زنان باید با موافقت کلیه اعضاء هیئت مدیره و به رای اکثریت دوسوم اعضای مجمع عمومی صورت گیرد. تصمیم گیری در اموال و امکانات انجمن بعد از انحلال نیز باید با موافقت کلیه اعضای هیئت مدیره و به رای دوسوم اعضای مجمع عمومی صورت گیرد.