درباره ما

انجمن حق زنان نوامبر2001 با تلاش وهمکاری تعدادی از زنان فعال در عرصه جنبش زنان تاسیس شد. فعالیت های انجمن حق زنان در حوزه ی خدمات اجتماعی به زنان ودخترانی که مورد خشونت قرار می گیرند فعالیت میکند ویا در حوزه ی فرهنگی برای آگاهی رسانی به شهروندان برای پیش گیری ازهر گونه خشونت جنسی وتلاش برای به دست آوردن جامعه ای که درآن هیچ گونه نابرابری جنسی وجود نداشته باشد.