www.womansrights.org                  انجمن حق زنان         

به‌ تارنمای انجمن حق زنان خوش آمدید                                                           حقوق زنان حقوقی انسانیست                                                      

Om beslut i Göteborg att ge kvinnojourer resurser att ta emot papperslösa kvinnor

 
Hej!

Vi skriver till er från kampanjen Ain't I a woman, en kampanj för papperslösa kvinnors rätt till skydd. Kampanjen har nu funnits i ca ett och ett halvt år och arbetat för att göra papperslösa kvinnors situation till en politisk fråga samt för konkreta krav om rätt till skydd på kvinnojour, om tillfälligt uppehållstillstånd vid rättsprocess och om ett genusperspektiv i asylprocessen.

Några av er känner kanske till kampanjen, vill ni veta mer om bakgrunden och vad som händer i kampanjen kan ni göra det på vår blogg: aintiawomankampanjen.wordpress.com
Initiativet till Ain't I a woman kom från Nätverket Ingen människa är illegal som under många år arbetat i kontakt med papperslösa kvinnor. Kvinnor löper större risker när de begagnar sig av de flyktvägar som idag står till buds, nämligen att ta sig till Sverige på ”illegal” väg, ofta med hjälp av flyktingsmugglare. Avsaknaden av ett genusperspektiv i asylprocessen leder till att asylsökande kvinnor löper stor risk att hamna i papperslöshet. I Ingen människa är illegal fick vi inblick i en vardag i Sverige som präglas av dubbel utsatthet på många plan. Papperslösa kvinnor är inte bara på flykt undan hot, övergrepp, tortyr, eller förföljelser i hemlandet, utan befinner sig även i en rotlös och ständigt otrygg situation som gömda i Sverige. De lever med en ständig rädsla för att upptäckas av polismakten och Migrationsverket, och att därmed tvingas tillbaka till de skräckinjagande omständigheter de har lämnat bakom sig.
Utifrån dessa erfarenheter och kunskaper startade vi kampanjen Ain't I a woman med följande krav:

  • Kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen. Detta skulle leda till att alla kvinnors rätt till skydd står över hot om avvisning.
  • Papperslösa kvinnor som medverkar i brottsutredning ska beviljas tillfälligt uppehållstillstånd så länge förundersökning eller domstolsprocess pågår.
  • Utlänningslagen förtydligas för att garantera en rättslig praxis där kvinnors asylskäl i sig betraktas som tillräcklig grund för att leda till permanent uppehållstillstånd vid asylprövning. Exempelvis vid flykt undan våld utfört av militär, undan tvångsgifte eller könsstympning.

I Göteborg lade Vänsterpartiet en motion om papperslösa kvinnors rätt till skydd i början av förra året (2010), och i början på 2011 röstades den igenom i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Göteborg. Beslutet innebär att ideella kvinnojourer i Göteborg och Kriscentrum för kvinnor får resurser för att ta emot papperslösa kvinnor.
Mer om detta kan ni läsa här: http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/ovrigt,papperslosa_kvinnor_far_ratt_till_skydd
http://aintiawomankampanjen.wordpress.com/2011/01/23/papperslosa-kvinnor-i-goteborg-far-ratt-till-skydd-pa-kvinnojour/

Än vet vi inte hur detta beslut kommer att fungera/genomföras i praktiken, det kommer antagligen behövas en del arbete för att ta reda på information om hur det ska fungera och för att verkligen se till att kommunen tar det ansvar de har tagit på sig. Beslutet ger ju kvinnojourer utökade möjligheter att ta emot papperslösa kvinnor och att detta ska ingå i verksamheten istället för att vara något utanför.
Vi kommer såklart att fortsätta med kampanjen, för att få igenom samma krav på andra ställen i Sverige och för att lyfta de andra kraven. Vi hoppas att det vi uppnått hittills kommer leda till att ni ni ert arbete får större möjligheter att arbeta solidariskt med alla kvinnor och inte endast de med papper.
Vi hoppas såklart att beslutet i Göteborg blir vägledande för andra kommuner och frågan har varit uppe för diskussion i Malmö och Stockholm. Ta gärna kontakt med kommunpolitiker i er kommun för att de ska lyfta denna fråga. Motionen finns ju redan färdigskriven så det är bara för dem att lägga den. http://goteborg.vansterpartiet.se/2010/%E2%80%9Dpapperslosa-kvinnor-ska-ha-ratt-till-plats-pa-kvinnojour%E2%80%9D/

Vi hoppas kunna samarbeta i arbetet för en solidarisk kamp för alla kvinnors rätt till skydd. Om ni inte redan gjort det, ställ er gärna bakom vårt upprop. http://aintiawomankampanjen.wordpress.com/upprop/

Maila gärna om ni har några frågor.
Med varma hälsningar Ain't I a woman genom Cattis Laska
aintiawoman2010@gmail.com

Ain't I a Woman
http://aintiawomankampanjen.wordpress.com/