دستگیری ۲١دختر و پسر در جشن تولد 

 

انجمن حق زنان: به گزارش سایت جهان، در جریان حمله ماموران دولتی به یک مهمانی در اصفهان،  21 دختر و پسر که بیشتر  آن ها را دانشجویان تهرانی تشکیل می دادند، دستگیر شدند.  بنا به این گزارش، این گروه شامل 13 پسر و 9 دختر بوده اند که در یک جشن تولد شرکت کرده بودند. آن ها توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند. دستگیری جوانان در مهمانی های خصوصی در چند ماه اخیر افزایش چشمگیری داشته است. رژیم جمهوری اسلامی مخالف هرگونه جشن و شادی است.