شمار معلمان دستگیر شده به بیست نفر رسید

 

وبلاگ اتحاديه معلمان ايران : فرهنگيان امسال روز معلم متفاوتي راپشت سر گذاشتند بنا به گزارشهاي رسيده بيش از ۲۰ نفر از معلمان شركت كنند ه در تجمع معلمان بر سر مزار دكتر خانعلي بازداشت شدندمحمد تقی فلاحی ، ایرج جوادی، فرقانی ،خانم بادپر ،محمدی ،رئیس زاده ،سوری ، شیورانی ، ایمان زاده  ،نتجبی زینال زاده. عباس عزيزي. نسر ين اقا زا ده.رضا رفعت.مجتبي اذري. رضا حسيني .جواد عظيمي. مليحه نمازي.محمد علي تابش.ليلا محبي از جمله باز داشت شدگان مي باشنداز شهر ستا نها نيز خبر مي رسد تعداي از معلمان با زداشت شد ه اند  خبر ها ي تكميلي در اين را بطه متعاقبا اعلا م مي شود.