زنان جوان افغان علیه خیابان آزاری

 

جمعه ١۴مرداد برابر با ۵اوت ۲٠١١

 

انجمن حق زنان: "زنان برای تغییر" نام گروه جدیدی از زنان جوان افغان است که برای مبارزه با آزار و اذیت زنان در خیابان ها و معابر عمومی اعلام موجودیت کرده و اولین راه پیمائی اعتراضی خود را در کابل برگزار کرده اند.

 

به گزارش شهرزادنیوز، این گروه نوپا دست به یک راه پیمایی در خیابان ها و مراکز خرید پر رفت و آمد زدند. راه پیمایان از دانشگاه کابل به راه افتادند و با عبور از بازارهای روز در مقابل دفتر کمیسیون حقوق بشر در کابل تجمع کردند. آنان با حمل پلاکاردهایی، آزار و اذیت زنان را محکوم کرده و با سردادن شعارهایی در تقابل با خشونت علیه زنان، مردان رهگذر را دعوت به حمایت از خواسته های خود کردند.