به کودکان حق شکایت به سازمان ملل داده می شود

پنچشنبه ١١ اسفند١٣٩٠برابر با ١ مارس ٢٠١٢

انجمن حق زنان: طبق یک ماده الحاقی جدید به کنوانسیون حقوق کودک، کودکان حق دارند، در صورت نقض شدن حقوق پایه ای انسانی شان، به سازمان ملل شکایت کنند. پروتکل الحاقی مربوطه از سوی 18 کشور در ژنو، مقر کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، به امضا رسید.

به گزارش شهرزادنیوز، طبق گزارش وبسایت کانال اول تلویزیون آلمان، اگر کودکان در دادگاه های کشور خود گوش شنوایی نیابند و یا در آنجا یک نظام قضایی در کار نباشد، می توانند حتا به کمک سازمان های امداد از سازمان ملل کمک بخواهند. در صورت حقانیت کودک شاکی، کمیسیون سازمان ملل می تواند راه حل رفع مشکل را به کشور مربوطه پیشنهاد کند و یا در موارد ویژه کمیسیونی برای جریان دادرسی اختصاص دهد.

به گفته کریستینا شرودر، وزیر خانواده دولت آلمان، این پروتکل گام مهمی در عرصه حقوق بین المللی برای حفظ حقوق کودک است.