انجمن حق زنان

شنبه ۶ اسفند١٣٩٠برابر با ٢۵ فوریه ٢٠١٢

نام: زن، نام خانوادگی: خواهر مادر مردم

نام : زن
نام خانوادگی: خواهر مادر مردم
محل تولد: سرزمین مردسالار


تاریخ تولد: در بیشتر تاریخ
تصویر: نباید دیده شود
شماره شناسنامه: 2
مذهب: عاطفه و احساس
حقوق: ندارد
شغل: مسیول چادر
توانمندی ها: در همه چیز
مشخصات ظاهری: زیباترین طاووس جهان است
علایم ویژه: نجیب و مهربان است
سوابق: از فرشته آسمان ها تا برده خانگی
آثار و نتایج: گسترش بشریت
میزان تحصیلات: دکترای تحمل و درک
روابط اجتماعی: عالی
نمونه سوابق شکنجه: باکره است
سوء پیشینه: برابری طلب
جرم: زن بودن

از صفحه فیس بوک باکرگی ممنوع