بازیگر زن را از سر صحنه با دستبند به زندان بردند

 

شنبه ۹ بهمن ١٣۸٩ برابر با ۲۹ژانویه ٢٠١١

 

انجمن حق زنان: لیلی رشیدی با انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با نمایش هدا گابلر، نسبت به حضور دیکتاتوری فرهنگی در عرصه هنری ابراز نگرانی کرد و گفت: چه دلیلی دارد نمایشی که چندین بار توسط هیات بازبینی دیده شده اینطور مورد خشونت و تعرض قرار گیرد؟این بازیگر تئاتر در گفت و گو با دی نا، درباره بر جوسازی صورت گرفته علیه نمایش هدا گابلر گفت: همیشه از چیزی که بدم می آمده و نگرانش بودم این بوده که خشونت و دیکتاتوری فرهنگی وارد عرصه هنر شود.

 

این بازیگر تئاتر گفت: چه دلیلی دارد نمایشی که جندین بار توسط هیئت بازبینی دیده شده اینطور مورد خشونت و تعرض قرار بگیرد؟وی افزود: تئاتر به اندازه کافی مورد هجمه و بی مهری قرار می گیرد، دیگر چه دلیلی دارد چند هنرمند جوان را با دستبند مثل قاچاقچی و تبهکار از سر صحنه به زندان ببریم و این رفتار ناعادلانه را با آنها داشته باشیم؟

 

لیلی رشیدی در ادامه اظهار داشت: من نقش هیئت بازبینی را این وسط نمی دانم. مگر تمامی صحنه ها جلوی هیئت بازبینی اجرا نشده و هیئت بازبینی اجازه اجرای نمایش را نداده؟ پس اینهمه خشونت و رفتار ناشایست با هنرمندان برای چیست؟