اين همان شعری از فزوغ فرخزاد است که به خاطر آن نام وی را از ليست کتاب شاعران معاصر حذف کردند

 

انجمن حق زنان

 

بر روی ما نگاه خدا خنده مي زند،

هر چند ره به ساحل لطفش نبرده ايم

 

زيرا چو زاهدان سيه كار خرقه پوش،

پنهان ز ديدگان خدا می نخورده ايم

 

پيشاني ار ز داغ گناهي سيه شود،

بهتر ز داغ مهر نماز از سر ريا

 

نام خدا نبردن از آن به كه زير لب،

بهر فريب خلق بگوئی خدا خدا

 

ما را چه غم كه شيخ شبی در ميان جمع،

بر رويمان ببست به شادی در بهشت

 

او می گشايد او كه به لطف و صفای خويش،

گوئي كه خاك طينت ما را ز غم سرشت

 

توفان طعنه، خنده ی ما را ز لب نشست،

كوهيم و در ميانه ی دريا نشسته ايم

 

چون سينه جای گوهر يكتای راستيست،

زين رو بموج حادثه تنها نشسته ايم

 

مائيم ما كه طعنه زاهد شنيده ايم،

مائيم ما كه جامه تقوی دريده ايم؛

 

زيرا درون جامه بجز پيكر فريب،

زين هاديان

راه حقيقت، نديده ايم

 

آن آتشی كه در دل ما شعله می كشيد،

گر در ميان دامن شيخ اوفتاده بود؛

 

ديگر بما كه سوخته ايم از شرار عشق،

نام گناهكاره رسوا ! نداده بود

 

بگذار تا به طعنه بگويند مردمان،

در گوش هم حكايت عشق مدام ! ما

 

هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است در جريده عالم دوام ما

 

پنچشنبه ۹دی ١٣۸٩ برابر با ٣٠ دسامبر ٢٠١٠

www.womansrights.org