تجارت زنان جنایت شنیعی است که باید متوقف و عاملان آن مجازات شوند

 

جمعه ۵ آذر برابر با ۲۶نوامبر 

www.womansrights.org

 

 

انجمن حق زنان: تجارت زنان جنایت شنیعی است که باید متوقف و عاملان آن مجازات شوند. در سطح جهان با زنان مانند کالا تجارت می کنند. واداشتن زنان به تن فروشی اجباری، بدترین جنایت علیه آنان است.

 

دکتر آنتون مارک ویلر، رئیس بخش اجرایی سازمان امداد ک ی ر، شاخه آلمان و لوکزامبورگ، طی سخنانی به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان، با بیان این مطلب، افزود که برای مبارزه با این فاحش ترین شکل خشونت علیه زنان باید ارتباط تنگاتنگ تری بین دولت ها، پلیس و سازمان های امداد محلی برقرار شود.

 

مارا رادوُوانوُویچ، از سازمان لارا، همکار "ک ی ر" در بوسنی هرزگوین و اداره کننده خانه زنان میگوید که بیش از همه دختران جوان و زیبای کوچ نشینان (کولی ها) ی روما ها هستند که دچار بلیه تجارت زنان و اجبار به تن فروشی در بالکان می شوند.

به گفته مارک ویلر، کمک های بین المللی برای سازمان هایی مانند لارا رو به کاهش نهاده و سازمان بین المللی فعال در بالکان که قصد خروج از منطقه را دارند باید برای تأمین هزینه لازم و تنظیم یک برنامه برای ورود دوباره زنان گریخته از چنگ سازمان های مافیایی به جامعه، اقدام کنند.منبع: شهرزادنیوز