منصوره شجاعی، مهمان یکساله کمیته "نویسندگان در تبعید" انجمن قلم آلمان

 

دوشنبه ٢۴ آبان برابر با ١۵نوامبر

www.womansrights.org

 

 

انجمن حق زنان: منصوره شجاعی، نویسنده و فعال حقوق زنان، به مدت یک سال مهمان شهر نورنبرگ آلمان، از شهرهای پناه به نویسندگان انجمن قلم، خواهد بود.پذیرش وی از سوی شهر نورنبرگ در چارچوب همکاری با کمیته نویسندگان در تبعید انجمن قلم آلمان صورت گرفته است. او که به دعوت بنیاد هاینریش بل به آلمان آمده است، در حال حاضر در برلین به سر می برد و از اول ژانویه مهمان شهر نورنبرگ خواهد بود.

 

به گفته مارتینا میتنهوبر، از دفتر حقوق بشر نورنبرگ، منصوره شجاعی 52 ساله، در نوشته هایش همواره نقض حقوق زنان در ایران را مورد انتقاد قرار داده و بازگشت وی به ایران در حال حاضر برای او خطرناک است.

شجاعی، به عنوان یکی از همکاران نزدیک شیرین عبادی، در کارزار یک میلیون امضا برای تغییر و برابری نقش موثر داشته است. وی اواخر ماه دسامبر برای سومین بار، بدون حکم قانونی، روانه زندان اوین شده و مدت یک ماه در این زندان بود. شهرزاد نیوز