سنگ باغچه خانه یک پسر هلندی و سنگسار در ایران

 

انجمن حق زنان: این سنگ را از باغچه خانه ام آورده ام تا ضمیمه پرونده ام شود. در ایران این سنگ ها را به سر زنانی می زنند که رابطه جنسی خارج از ازدواج با مردی داشته اند. آنقدر تکه های سنگ می زنند تا زنی که تاگردن در گودالی چال شده است، بمیرد.

 

آنتون پسر جوان هلندی است که در دادگاهی در لاهه به همراه 9 تن دیگر در ردیف متهمین به انتظار نشسته تا نوبت دفاعیه اش برسد.نوبت اش می شود. کوله پشتی اش را باز می کند. یک تکه سنگ در می آورد. راه می افتد به سوی میز قاضی دادگاه و سنگ را روی میز قاضی می گذارد: "این سنگ را هم ضمیمه پرونده ام کنید."

قاضی: "این سنگ را از سفارت ایران آورده اید؟"

 

آنتون: "این سنگ را از باغچه خانه ام آورده ام تا ضمیمه پرونده ام شود. در ایران این سنگ ها را به سر زنانی می زنند که رابطه جنسی خارج از ازدواج با مردی داشته اند. آنقدر تکه های سنگ می زنند تا زنی که تاگردن در گودالی چال شده است، بمیرد. من به عنوان یک هلندی، در اعتراض به وقوع چنین جنایتی در ایران، روز 6 آوریل به همراه 9 تن دیگر در آکسیون اعتراصی در سفارت ایران در لاهه شرکت کردم تا اعتراض کنم و همبستگی خودم را با مردم ایران نشان دهم. نه تنها درایران، در هر جای دیگری هم که بشنوم حقوق مردم نقض می شود، اعتراض می کنم. بار اولم نیست ، بار آخر هم نخواهد بود."

 

این پسر جوان هلندی یکی از 10 تنی است که روز 6 آوریل به سفارت ایران در هلند حمله کرده و وارد محوطه سفارت شده، از دیوار بالا رفته، پرچم جمهوری اسلامی را از بالکن پائین کشیده و تصویر ندا آقا سلطان را جایگزین آن کرده اند.

علاوه بر آنتون اکثر شرکت کنندگان در این آکسیون در دفاعیه های خود جنبه هایی از نفض حقوق بشر در ایران را ذکر کردند.

طی دو دهه گذشته ایرانیان در خارج از ایران طی مراسم و تجمعات مختلف در اعتراض به سنگسار در ایران حرکات سمبلیک متعددی برگزار کرده اند.

در بسیاری از میادین شهرهای بزرگ کشورهای مختلف، تئاترهای خیابانی و نمایشات صامت نمادین از روش های رایج بوده است.

 

در سال 1995 زمانی که اجلاس جهانی زنان سازمان ملل در چین برگزار شد، زنان ایرانی مقیم خارج کشور با اجرای صحنه های سمبلیک سنگسار توجه شرکت کنندگان را نسبت به خشونت علیه زنان در ایران، به ویژه احکام سنگسار و قصاص جلب کردند. شهزادنیوز