روزنامه نگار زن به شش سال زندان محکوم شد

 

انجمن حق زنان: بدرالسادات مفیدی به شش سال زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. به گزارش سایت کلمه وابسته به موسوی، بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به ۶ سال زندان و ٥ سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. به گزارش تا آزادی روزنامه نگاران زندانی، اتهامات این روزنامه نگار اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه روز سه شنبه هفته گذشته که به صورت غیرعلنی برگزار شد، توسط قاضی احمدزاده عنوان شده است.

 

مفیدی پیش از این به مدت ۵ ماه ونیم در بازداشت موقت بوده و هم اکنون با قرار وثیقه آزاد است.

 

http://www.womansrights.org/