www.womansrights.org              انجمن حق زنان         

به‌ تارنمای انجمن حق زنان خوش آمدید                                                           حقوق زنان حقوقی انسانیست                                                      

در باره ما
 
اساسنامه انجمن حق زنان

اهداف : انجمن حق زنان از کانال حمایت اجتماعی, شکل دادن به افکار عمومی, و وارد آوردن فشار به مقامات رسمی و نهادهای سیاسی علیه تبعیضات نسبت به زنان و کودکان بویژه در بین خارجی تباران مبارزه میکند.
 این انجمن اطلاعات مربوط به مکانیزمهای فرهنگی, اجتماعی, سیاسی و اقتصادی را که زمینه های فشارهایی هستند, گرد میاورد و در سطح اجتماعی اشاعه میدهد.

عضویت: انجمن حق زنان از نظر سیاسی و مذهبی مستقل است و به روی هر کس که اهداف آن را بپذیرد و با ارزشهای آن و تفسیری که از مکانیزمهای تبعیض و نقض حقوق زنان و جوانان که در مرامنامه انجمن بیان شده موافق باشد, باز است.

سازمان: انجمن حق زنان مبتنی بر کار دواطلبانه است اما تا آنجاکه بودجه آن اجازه میدهد میتواند تصمیم بگیرد که کسانی را بصورت تمام وقت یا کمتر استخدام کند. در انجمن حق زنان مجمع عمومی بالاترین ارگان تصمیم گیرنده است و هیئت مدیره را انتخاب میکند. کارهای جاری این انجمن توسط گروه فعالین, شامل کسانی که در استخدام آن هستند انجام میشود. هیئت مدیره حق تصمیم گیری در امور جاری را بعهده فعالین میگذارد و این گروه به هیئت مدیره پاسخگو است.

مجمع عمومی: مجمع عمومی عادی یا جلسه سالانه هر ساله در ماه فوریه یا مارس برگزار میشود. جلسه فوق العاده میتواند به تصمیم هیئت مدیره یا خواست یک سوم اعضاء تشکیل شود.
_ فراخوان و دستور جلسه باید حداقل چهارده روز قبل از مجمع عمومی به آنان اطلاع داده شود.
_ همه اعضاء حق پیشنهاد دادن دارند و هیئت مدیره باید در فرصت کافی قبل از مجمع عمومی روند دادن پیشنهاد را به  همه‌ اطلاع دهد.
_ تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت ساده ( نصف + یک ) گرفته میشود.
_ فراخوان مجمع عمومی توسط هیئت مدیره داده میشود.
_ مجمع عمومی میتواند اساسنامه را تغییر دهد.
_ تغییر شرایط عضویت تنها با اکثریت دوسوم اعضاء ممکن است.
_ برای تصمیم گیری در مورد تغییر دادن مرامنامه تصمیم همه اعضای هیئت مدیره باضافه اکثریت دوسوم شرکت کنندگان در مجمع عمومی لازم است.
_ مجمع عمومی, هیئت مدیره انجمن را به پیشنهاد کمیته انتخابات, انتخاب میکند.
_ مجمع عمومی, کمیته انتخابات ( سه نفر عضو و دو بازرس ) را انتخاب میکند.
_ مجمع عمومی در مورد گزارش کاری, گزارش مالی و گزارش بازرس اظهار نظر میکند و در مورد برائت هیئت مدیره از مسئولیت تصمیم میگیرد.
_ مجمع عمومی مبلغ حق عضویت را تعیین میکند.

کمیته انتخابات: لیست پیشنهادی اسامی اعضاء هیئت مدیره, کمیته انتخابات و بازرسان را آماده کرده و ارائه میدهد. کمیته انتخابات میتواند از بین اعضای خود نیز افرادی را برای احراز سمت های داوطلبانه پیشنهاد کند. پیشنهاد این کمیته در مورد اعضای هیئت مدیره باید مورد قبول کسانی که در استخدام انجمن هستند, باشد.

هیئت مدیره: ارگان تصمیم گیرنده انجمن حق زنان در فاصله دو مجمع عمومی است و همراه با گروه فعالین, مسئولیت امور جاری انجمن را دارد.
_ هیئت مدیره شامل سه, پنج یا هفت عضو متشکل از : دبیر و یک مسئول امور مالی و یک منشی است.
_ دوره کار هیئت مدیره یک سال است ولی میتواند تمدید شود.
_ اکثریت اعضای هیئت مدیره را زنان تشکیل میدهند. در برابر هر پنج عضو زن, یک عضو مرد میتواند جزو هیئت مدیره باشد.
_ اعضای گروه فعالین میتوانند بدون حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند.
_ میزان حقوق کارمندان و د یگر شرایط استخدامی بر مبنای توافقات جاری توسط هیئت مدیره تعیین میشود.
_ هیئت مدیره به انجمن عضو جدید میپذیرد یا با خروج اعضاء موافقت میکند.

گروه فعالین: مسئول کارهای جاری است و منظما به هیئت مدیره گزارش میدهد. این گروه در همکاری با هیئت مدیره در مورد استراتژی امور انجمن تصمیم میگیرد.

خدمات اجتماعی: محور فعالیت انجمن است. همه فعالیتهای اجتماعی انجمن باید بر اهداف آن منطبق باشد و در آن احترام به شخصیت و امنیت زنان و جوانانی که به این انجمن مراجعه میکنند اصل است. داوطلبین و کسانی که در استخدام انجمن هستند باندازه مسئولین و کارمندان خدمات اجتماعی
( سوسیال ) موظف به حفظ اسرار و اطلاعات مربوط به مراجعین اند.

فعالیت های اطلاعاتی: هدف فعالیتهای اطلاعاتی انجمن بویژه برنامه رادیویی آن ( رایو حق زن ), بسط دانش و آگاهی از زاویه دید انجمن در زمینه مسائل مربوط به تبعیض جنسی نسبت به زنان و جوانان است و در مورد فعالیتهای اجتماعی انجمن نیز به بیرون گزارش میدهد. یک بخش مهم این جنبه از کار انجمن, سازمان دادن و حمایت از فعالیتهای فرهنگی ای است که از کانال هنر بر مسایلی که موضوع کار انجمن است تمرکز دارد.

اخراج اعضاء: میتواند به توصیه هیئت مدیره و موافقت دوسوم اکثریت مجمع عمومی صورت بگیرد.

انحلال: انحلال انجمن حق زنان باید با موافقت کلیه اعضاء هیئت مدیره و به رای اکثریت دوسوم اعضای مجمع عمومی صورت گیرد. تصمیم گیری در اموال و امکانات انجمن بعد از انحلال نیز باید با موافقت کلیه اعضای هیئت مدیره و به رای دوسوم اعضای مجمع عمومی صورت گیرد

مرامنامه‌ انجمن حق زنان

این سند حاوی بینش و سمتگیری انجمن حق زنان است.      
   
ا نجمن حق زنان معتقد است که تعلقات فرهنگی و قومی عامل تعیین کننده در رشد همه جانبه انسانها نیست و هر انسانی میتواند در ارزشهای خود تجدید نظر کند, جذب الگوهای رفتاری جدید شود, و نسبت به گروه های تازه و احساس سنخیت و همبستگی پیدا کند. شرط اولیه چنین چیزی آزاد شدن از تحمیلات و فشارهای فرهنگی و مذهبی است. زنان و جوانان در خانواده های مهاجر بطور ویژه در معرض این فشارها هستند.
هدف انجمن حق زنان حمایت از تلاش زنان و جوانان برای شکل دادن به زندگی خود است. این تلاش بدون تردید گامی در ایجاد جامعه ای مبتنی بر همبستگی هر چه بیشتر و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی برای شهروندان است. انجمن حق زنان همزمان هم برای حمایت فعال از یکایک زنان و جوانان و هم برای ارتقای آگاهی آنان فعالیت میکند.
انجمن حق زنان به حقوق جهانشمول بشر و برابری در این حقوق مستقل از جنسیت, طبقه, مذهب, ایدئولوژی سیاسی, وسوابق قومی و فرهنگی متعهد است.
انجمن حق زنان معتقد است که هرگز نمیتوان بدلیل تعلقات قومی یا سنن مذهبی و فرهنگی حاکم بر خانواده یا فضای پیرامون آن آزادی را محدود کرد یا حقوق قانونی و عرفی کسی را کاهش داد.
به همین جهت انجمن حق زنان معتقد است که هر زنی حق دارد آزادانه در مورد جنسیت خود تصمیم بگیرد, آزادانه جفت انتخاب کند, و آزادانه ازدواج کند یا زندگی مشترک خود را به ثبت برساند. این بدان معنی است که انجمن حق زنان فعالانه با سنن تبعیض آمیز و تحقیر کننده چون ازدواج اجباری و قراردادی, اخته زنان, و تجاوز در چهارچوب خانواده مبارزه میکند. انجمن حق زنان معتقد است که پیوند ازدواج هرگز نمیتواند مستمسکی برای محدود کردن حقوق و آزادیهای زنان باشد.   
انجمن حق زنان ، حق و مسئولیت والدین را در پرورش کودکان خود به بهترین وجه برسمیت میشناسد. معهذا این بمعنای اعمال کنترل بیحد و حصر بر زندگی جوانان و یا مجبور کردن آنان بدنباله روی از معیارهای مذهبی و فرهنگی ای که جوانان تمایلی به پذیرفتن آنها ندارند نیست. بطور اخص والدین حق ندارند فرزندان خودرا بپوشید ن لباسهایی که مفهوم سمبلیک مذهبی یا فرهنگی دارد, وادار کنند و یا شعائر مذهبی از قبیل مراسم تکلیف را به آنها تحمیل کنند. والدین محق نیستند با اتکا به اعتقادات مذهبی یا فرهنگی خود آزادی فرزندانشان را طوری محدود کنند که  بر انطباق آنها با جامعه سایه بیاندازد و آنرا دشوار کند.   انجمن حق زنان معتفد است که این اصل بویژه در مورد آزادی جنسی دختران خارجی تبار و حق آنان به انتخاب آزادانه همسر صدق میکند.

انجمن حق زنان معتقد است که بحث و تبادل نظر, دادن اطلاعات واقعی و سانسور نشده, و تحقیقات آزاد در مورد مکانیزم هایی که به تبعیض نسبت به زنان و جوانان منجر میشود در مبارزه با این بیعدالتی ها نقش تعیین کننده دارد. این انجمن, حق آزادی مذهب و حفظ سنن قومی و فرهنگی را بمثابه یکی از حقوق بشر برسمیت میشناسد, در عین حال مجاز نمیداند که بسط اطلاعات و بحث بر سر مسئله تبعیض جنسی تحت لوای احترام به مذهب و فرهنگ و حفظ آن محدود شود.

انجمن حق زنان بوجود مکانیزم های تبعیض آمیز اجتماعی, اقتصادی و سیاسی که اقلیت های قومی و مذهبی را از جامعه جدا میکند و در حاشیه قرار میدهد واقف است. این انجمن در عین آن که از مبارزه بر علیه تبعیض, فشار و نژادپرستی با تمام وجود دفاع میکند و هرگز نمی پذیرد که استناد به تبعیضات سیاسی, اقتصادی و اجتماعی به ابزاری برای توجیه یا سرپوش گذاشتن بر تبعض و فشار جنسی تبد      
شود ..
انجمن حق زنان فعالیت خود را بخشی از یک مبارزه‌ جهانی علیه‌ تبعیض،استثمار و ستم در اشکال گونا گون آن محسوب می کند
وضعیت زنان  خارجی  در جامعه‌ سوئد نمودی آشکار هم از تبعیض قومی مبتلا به‌ همه‌ مهاجرین ،  هم استثمار طبقات مزدبگیر جامعه‌ ، و هم  ستم پدرسلارانه‌ نسبت به‌  زنان  در سراسر جهان است. از این روست که‌ حق زنان"خود را هم بخشی از جنبش زنان در سوئد و در سطح جهان میداند" و هم جزیی از جنبش وسیعتری   که‌ علیه‌ راسیسم و استثمار در کلیه‌ اشکال آن جریان دارد بشمار می آورد