Roks vill ha 1 års straffminimum för grov kvinnofridskränkning
Regeringen lämnar i dag (25 januari 2013) en lagrådsremiss med förslag om skärpt straff för grov kvinnofridskränkning. Men att skärpa straffminimum från 6 till 9 månader ger ingen stor skillnad i praktiken, menar Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
Foto: Julia Lindemalm

– Vi önskade i vårt remissvar till regeringen att straffminimum höjs till 1 år. Det ger större möjligheter att anhålla och häkta misstänkta personer, vilket ger en signal om att samhället ser det här brottet som särskilt allvarligt. Dessutom hindras gärningsmannen från att fortsätta begå brott mot kvinnan, och vi vet ju att risken för fortsatt brottslighet i de här fallen är hög, säger Roks ordförande Angela Beausang.

2010 kom Roks rapport Grov kvinnofridskränkning – vad vet vi efter 10 år, som visade på stora problem med tillämpningen och tolkningen av lagstiftningen, problem som kommer att kvarstå även om straffminimum skärps. Vår rapport visar bland annat att det i praktiken oftast krävs att det ska vara fråga om grövre brott (som dessutom ska ha specificerats vad gäller tid och rum) för att åtal om grov kvinnofridskränkning ska väckas – tvärtemot lagstiftarens intentioner.

– När brottet grov kvinnofridskränkning infördes var syftet att belysa hela våldsprocessen, att det utgör ett grovt brott att under lång tid kränka någon genom psykisk och fysisk misshandel, säger Angela Beausang.

Att skadegörelsebrott och överträdelse av kontaktförbud föreslås ingå i fridskränkningsbrottet ser Roks positivt på. Roks skulle dessutom vilja att även ärekränkningsbrotten och övergrepp i rättssak bör ingå, samt det nya brottet olaga förföljelse inkluderas.

– Dessutom ser vi ett stort behov av att införa en särskild preskriptionstid för brottet grov kvinnofridskränkning. Kvinnojourernas erfarenhet är att det är först när kvinnan lämnar mannen som hon anmäler brotten, och då har det ofta gått lång tid sedan en del av de underbrott som kan komma att ingå i åtal för grov kvinnofridskränkning har begåtts, säger Angela Beausang.

Källa: Roks
 
  Share  
balatarin